Historia Laboratorium Tworzyw Sztucznych

Początki Laboratorium Tworzyw Sztucznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej sięgają roku 1968, kiedy założony został Zakład Tworzyw Sztucznych, przemianowany później na Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Początkowo Laboratorium działało w obrębie Katedry Technologii Metali powstałej w listopadzie 1945 roku. Założycielem i kierownikiem Zakładu, a potem Laboratorium do 1997 był doc. dr inż. Jan Kośmider . W tym czasie w skład zespołu wchodziło w różnych okresach jeden lub dwóch pracowników naukowo - dydaktycznych oraz jeden lub dwóch pracowników technicznych (inż. Bogdana Chamska oraz inż. Andrzej Bielański). 
 

Działalność naukowo-dydaktyczna

Działalność naukowo-dydaktyczna w latach 1968-1997 skupiła się na wybranych metodach przetwórstwa przygotowawczego, formującego oraz obróbki wykończeniowej tworzyw sztucznych. W formowaniu wtryskowym prowadzono badania nad wpływem parametrów formowania na właściwości kształtek, zwłaszcza z tworzyw konstrukcyjnych i spienionych. Prace prowadzone były w pełny zakresie - od projektowania kształtek, poprzez konstrukcję form, opracowanie procesów technologicznych do wykonania serii informacyjnych. Wykonywano formy do dużych serii wyrobów z laminatów poliestrowo- i epoksydowo-szklanych. Laboratorium prowadziło badania nad syntezą zastosowaniem spoiw odlewniczych do iniekcyjnego zestalania i uszczelniania gruntów. Synteza spoiw odlewniczych koncentrowała się głównie na żywicach fenolowo-formaldehydowych do otaczania piasku na gorąco w celu wykonania form skorupowych i technologii gorących rdzennic. Wdrożono do produkcji w skali wielkoprzemysłowej spoiwa nowolakowe, rezolowe i krezolowe, a także opatentowano metodę klejenia na gorąco rdzeni skorupowych.
 
Opatentowano i wdrożono zespolone utwardzacze żeli krzemionkowych do iniekcji geotechnicznych w celu zestalania i uszczelniania gruntów, rozwinięte również na potrzeby odlewnictwa jako utwardzacze i środki spieniające do ciekłych mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym. Rozwiązania opracowane w Laboratorium wykorzystywano m.in. w trakcie budowy warszawskiego metra. 
 
Pracownicy Laboratorium zajmowali się również zastosowaniem tworzyw sztucznych w niekonwencjonalnych źródłach energii (kolektorach słonecznych, elektrowniach wiatrowych). 
 
Pracownicy Laboratorium są autorami lub współautorami wielu publikacji (p. zakładka PUBLIKACJE), patentów oraz prac niepublikowanych (znaczna ich część związana jest z wdrożeniami spoiw odlewniczych). Doc. dr inż. Jan Kośmider jest współautorem książki "Preparatyka tworzyw sztucznych" wyd. PWT, Warszawa 1961 r. 
 
Docent Kośmider pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Mechanicznego (1969-1973), dyrektora Pionu ds. Studenckich (1973-1975), pełnomocnika Rektora (1975-1978) oraz dyrektora Filii w Jeleniej Górze (1985-1990).