Nanoszenie elektrostatyczne

 

Elektrostatyczne nanoszenie (napylanie) powłoki z tworzywa polega na przenie­sieniu sproszkowanego tworzywa w polu elektrostatycznym, z głowicy napylającej stanowiącej biegun ujemny na powierzchnię przedmiotu będącego biegunem dodatnim, następnie wyjęciu przedmiotu z pola elektrycznego, stopieniu cząstek tworzywa pod wpływem ciepła dostarczonego z zewnątrz, zestaleniu lub utwardzeniu tworzywa powłoki i ochłodzeniu przedmiotu z naniesioną powłoką.

 

Schemat urządzenia do nanoszenia elektrostatycznego tworzywa sproszkowanego:
1 - generator wysokiego napięcia prądu stałego, 2 - głowica napylająca , 3 - zbiornik na tworzywo, 4 - przedmiot, na który nanosi się tworzywo (uziemiony), 5 - wieszak na przedmiot, 6 - pole elektryczne , 7 - obudowa kabiny, 8 - odciąg odpylający, 9 - przewód do odzyskanego proszku

 

Tworzywo powłokowe występuje w postaci proszku o rozmiarach ziarn 20 do 100mm. W procesie nanoszenia elektrostatycznego następuje najpierw elektryzowanie cząstek tworzywa znajdującego się w głowicy napylającej. Elektryzowanie zachodzi pod wpływem kilku czynników: styku cząstek z materiałem głowicy i otaczającym zjonizowanym powietrzem, w wyniku polaryzacji cząstek oraz przez adsorpcję jonów wskutek dyfuzji i bombardowania. Ruch cząstek w polu elektrycznym zachodzi najpierw pod wpływem sił pochodzących od sprężonego powietrza i następnie w zasadniczy już sposób pod wpływem sił elektrostatycznych. Cząstki osadzają się na przedmiocie na skutek przyciągania ich przez przeciwnie naładowane cząsteczki przedmiotu. Osadzanie trwa dopóki siła przyciągania cząstek przez przedmiot nie zostanie zrównoważona przez sumę sił odpychających poszczególne ujemnie naładowane cząstki. Dzięki ładunkowi elektrostatycznemu powłoka z napylonego proszku, uformowana wstępnie, utrzymuje się na przedmiocie długi czas. Przedmiot umieszcza się następnie w komorze lub tunelu grzejnym w temperaturze nieco przekraczającej temperaturę topnienia tworzywa, co powoduje stopienie proszku, jego adhezyjne łączenie z materiałem przedmiotu oraz ostateczne formo­wanie powłoki. Proces kończy wyjęcie przedmiotu z komory lub tunelu z naniesioną powłoką i ochłodzenie. Najkorzystniejsze są tunele bądź komory z ogrzewaniem promiennikowym lub indukcyjnym, zapewniającym stapianie proszku w kierunku od powierzchni przedmiotu.

 

Polski