Identyfikacja tworzyw

 

Polimery - informacje ogólne

 

Polimery - organiczne związki wielkocząsteczkowe, o dużej masie cząsteczkowej (104 - 107 atomowych jednostek masy), zbudowane z wielu powtarzających się elementów budowy, nazywanych merami.
Polimer można przedstawić schematycznie jako łańcuch powtarzających się jednostek konstytutywnych (merów):

a) -A-A-A-A-A-A-A-   ->  - [A]n -

gdzie A oznacza jednostki strukturalne czyli mery, n - liczbę merów w łańcuchu polimerowym.

b)  -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-   ->   - [CH2-CH2]n -

 

W zależności od fizycznej budowy łańcucha polimery dzieli się na:

- liniowe,
- rozgałęzione,
- usieciowane.

Przykładem polimerów, których łańcuchy mają budowę liniową jest polistyren i poli(chlorek winylu), ich łańcuchy nie mają rozgałęzień, natomiast mogą występować grupy boczne.
Polimerami rozgałęzionymi są homopolimery, na przykład polietylen o małej gęstości, jak również kopolimery szczepione, z kolei przykład polimerów usieciowanych stanowią polimery termoutwardzalne, których łańcuchy połączone są wiązaniami poprzecznymi tworząc sieć przestrzenną. Rodzaj budowy łańcuchów polimerowych ilustruje poniższy rysunek:

 

Łańcuch polimerowy o budowie: a) liniowej, b) rozgałęzionej, c) usieciowanej

 

Liniowe bądź rozgałęzione łańcuchy polimerowe przedstawione schematycznie na powyższym rysunku rzadko występują w postaci wyprostowanej i najczęściej przybierają ukształtowanie globularne, lamelarne lub rektalne. Postacie konformacyjne łańcucha polimerowego ilustruje poniższy rysunek:

 

Ukształtowanie głównego łańcucha polimerowego:
a) postać globularna (kłębek), b) postać lamelarna (sfałdowana), c) postać rektalna (zygzakowata płaska)

 

Tworzywa sztuczne

 

Tworzywa sztuczne są to materiały użytkowe otrzymane na bazie polimerów, powstałe w wyniku połączenia ich z różnymi dodatkami. Zadaniem dodatków polimerowych jest modyfikacja własności polimeru i wytworzenie nowego materiału użytkowego.

Jako dodatki polimerowe stosuje się:

- Napełniacze - polepszają własności mechaniczne, sztywność, odporność cieplną, właściwości elektroizolacyjne lub prądoprzewodzące; obniżają cenę gotowego wyrobu;
- Stabilizatory - poprawiają stabilność termiczną, przeciwdziałają rozpadowi polimeru pod wpływem tlenu i promieniowania ultrafioletowego;
- Zmiękczacze (plastyfikatory) - ułatwiają przetwórstwo oraz modyfikują mechaniczne i cieplne własności tworzyw;
- Barwniki, pigmenty - nadają wyrobowi barwę;
- Antystatyki - eliminują elektryzowanie się tworzywa przez modyfikację jego właściwości powierzchniowych (zwiększają przewodność powierzchniową i/lub skrośną materiału polimerowego);
- Antypireny - opóźniacze palenia, wywołują efekt samogaśnięcia tworzywa lub w inny sposób obniżają jego palność, dymotwórczość itd.

 

Podział polimerów

 

Tworzywa sztuczne klasyfikuje się na wiele sposobów, w zależności od przyjętego kryterium podziału.
Najczęściej stosowaną klasyfikacją tworzyw sztucznych jest podział technologiczny - ze względu na własności reologiczne, które wiążą się z własnościami użytkowymi. Głównym kryterium podziału w tej klasyfikacji jest zachowanie się polimeru w temperaturze pokojowej określone na podstawie zależności naprężenie-odkształcenie:

 

Technologiczna klasyfikacja polimerów

 

Zgodnie z powyższym podziałem polimery dzieli się na dwie podstawowe grupy: elastomery i plastomery.

 

Elastomery - są to związki wielkocząsteczkowe, które w temperaturze pokojowej przy małych naprężeniach wykazują duże odkształcenia elastyczne, odwracalne. Odwracalność odkształceń jest związana z budową elastomerów, ich długie łańcuchy są usieciowane i tworzą nieregularną strukturę. O własnościach sprężystych elastomerów decyduje długość łańcuchów, stopień ich zwinięcia oraz ilość wiązań poprzecznych między łańcuchami polimerowymi, przy czym zwiększenie ilości mostków, czyli wiązań poprzecznych zwiększa twardość oraz wytrzymałość, natomiast zmniejsza elastyczność elastomeru. Temperatura zeszklenia elastomerów jest niższa od temperatury pokojowej. W zależności od podatności na proces wulkanizacji elastomery dzieli się na wulkanizujące i niewulkanizujące.

 

Plastomery - pod wpływem naprężenia wykazują małe odkształcenia nie przekraczające zwykle 1%, a poddawane wzrastającemu obciążeniu odkształcają się plastycznie, aż do mechanicznego zniszczenia. Temperatura zeszklenia plastomerów jest zazwyczaj wyższa od temperatury pokojowej (za wyjątkiem poliolefin, m.in. PE i PP). Plastomery dzielą się na termoplasty i duroplasty.

 

Duroplasty - w podwyższonej temperaturze i/lub pod wpływem utwardzaczy przekształcają się w produkt usieciowany (nietopliwy i nierozpuszczalny). Ponowne ogrzewanie może spowodować rozkład chemiczny polimeru. W zależności od sposobu utwardzania duroplasty dzielą się na termoutwardzalne i chemoutwardzalne.

 

Termoplasty - w podwyższonej temperaturze przechodzą w stan plastyczny, czyli miękną i dają się kształtować. Po ochłodzeniu twardnieją zachowując nadane im kształty i odzyskują pierwotne własności. Cykl uplastycznienia można powtarzać wielokrotnie. Ze względu na postać łańcucha polimerowego termoplasty dzielą się na dwie podgrupy: krystaliczne i amorficzne. Łańcuch polimerów krystalicznych przybiera postać lamelarną lub rektalną, natomiast termoplasty amorficzne mają łańcuch ukształtowany w postaci kłębka.

 

Porównanie podstawowych grup materiałów polimerowych: termoplastów, duroplastów i elastomerów przedstawiono na poniżdzym rysunku:

 

 

W podsumowaniu, najważniejsze polimery klasyfikujące się do grupy termoplastów krystalicznych i amorficznych oraz duroplastów termo- i chemoutwardzalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Zalety materiałów polimerowych:

 

- Mała gęstość
- Wysoka wytrzymałość właściwa (stosunek wytrzymałości do ciężaru właściwego)
- Dobre właściwości elektroizolacyjne
- Dobra lub bardzo dobra odporność na działanie czynników chemicznych
- Łatwość formowania detali o skomplikowanych kształtach
- Dobry wygląd otrzymanych detali (barwa, połysk, faktura powierzchni)

 

Wady materiałów polimerowych:

 

- Wytrzymałość mechaniczna gorsza niż metali
- Niska odporność na pełzanie
- Mała stabilność kształtu (spowodowana małą sztywnością)
- Duża rozszerzalność cieplna
- Mała odporność cieplna
- Mała twardość
- Niska wytrzymałość na działanie promieni UV

 

Sposoby oznakowania tworzyw

 

Sposoby oznakowania tworzyw regulują normy:

- PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty nazw. Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne
- PN-EN ISO 11469:2003 Tworzywa sztuczne. Identyfikacja rodzaju tworzywa i znakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

 

Zastosowanie tworzyw sztucznych:

 

 

 

Przykładowe zastosowanie tworzyw sztucznych w samochodach :

 

Polimer

Nazwa

Podstawowe właściwości

Przykładowe

zastosowanie

PUR

Poliuretan

Wysoka temperatura płynięcia, niska temperatura topnienia, łatwość spiekania

Folie, rozdzielcze tablice samochodowe

PA

Poliamid

Mały współczynnik tarcia, duża odporność na ścieranie, wytrzymałość

Śruby, nakrętki, koła zębate

PE

Polietylen

Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne, wytrzymałość, dobre cechy elektroizolacyjne

Błotniki, folie, pojemniki, obudowy, osłony izolacyjne przewodów elektrycznych

PP

Polipropylen

Mała gęstość, odporność na czynniki chemiczne, dobre właściwości mechaniczne i cieplne

Elementy obudów, wirniki wentylatorów włókna, rury

PWS

Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Sztywność, odporność na czynniki atmosferyczne

Nadwozia samochodowe, nadbudowy statków

PBT

Poli(tereftalan butylenu)

Odporność na podwyższone temperatury, sztywność, dobre właściwości ślizgowo-cierne

Wzmocniony szkłem ma zastosowanie do obudów reflektorów

PVC

Poli(chlorek winylu)

Możliwość regulacji elastyczności, odporność na chemikalia nieorganiczne (twardy)

Rury, kable, folie, wykładziny, uszczelki, materiał tapicerski samochodów

ABS

Kopolimer akrylonitryl/butadien/ styren

Przezroczystość, udarność, stabilność kształtu

Płyty, rury, profile, zbiorniki, kraty wlotu powietrza, półki, schowki, listwy ozdobne

PPO

Polioksyfenylen

Sztywność, stabilność wymiarów, dobre własności elektroizolacyjne

Podłokietnik, kratka wlotu paliwa, obudowa wskaźników

PC

Poliwęglan

Duża sztywność, własności dielektryczne, wysoka temperatura zeszklenia

Osłony lamp, elementy przekaźników elektrycznych, elementy filtrów, elementy tablicy przyrządów

POM

Poliformaldehyd

Twardość, sztywność, stabilność kształtów

Korki wlewu paliwa, koła zębate, śruby, mechanizmy precyzyjne

PMMA

Poli(metakrylan metylu)

Duża przepuszczalność światła, wytrzymałość na stłuczenie

Osłony świateł

 
 

Charakterystyka polimerów

 

W zależności od temperatury, polimery mogą znajdować się maksymalnie w pięciu stanach fizycznych, stanie: szklistym kruchym, szklistym wymuszonej elastyczności, lepkosprężystym, wysokoelastycznym oraz plastycznopłynnym:

 

Stany fizyczne polimerów i ich podstawowe temperatury przemiany:
Tk - temperatura kruchości, Tg - temperatura zeszklenia, Tf — temperatura płynięcia

 

Temperatura zeszklenia jest charakterystyczna dla każdego polimeru, definiuje się ją jako temperaturę przejścia ze stanu wysokoelastycznego w stan szklisty obserwowaną podczas chłodzenia. Jest to kryterium stosowania polimerów i tworzyw sztucznych w warunkach normalnych.

Zazwyczaj, dla uproszczenia przyjmuje się dwie temperatury przemian fazowych: temp. zeszklenia i płynięcia i w związku z tym występowanie trzech stanów skupienia: szklistego, wysokoelastycznego i plastycznego:

 

Zależność modułu sprężystości wzdłużnej od temperatury przy stałej szybkości rozciągania:
krzywa 1 - termoplasty, 2 - duroplasty, 3 - elastomery;
poniżej w tabeli podano wartości temperatur zeszklenia (Tg) oraz płynięcia (Tp) dla najważniejszych polimerów
 

 

Identyfikacja tworzyw sztucznych

 

Większość elementów wykonanych z materiałów polimerowych posiada symbole literowe pozwalające na szybką identyfikację niemniej jednak wiele elementów wykonanych z tworzyw sztucznych takich symboli nie posiada.

Celem identyfikacji jest określenie polimeru, który stanowi zwykle główny składnik analizowanego tworzywa.

 

Tok postępowania zmierzający do identyfikacji tworzyw sztucznych:

 

A) Ocena wyglądu zewnętrznego:

  • Barwa
  • Przezroczystość
  • Rodzaj powierzchni (gładka/chropowata)

B) Ocena podstawowych własności mechanicznych

  • Odkształcalność
  • Odporność na zarysowania

C) Oznaczanie gęstości

D) Ocena odporności na czynniki chemiczne

E) Próba palności / próba płomieniowa

 

Ad A,B) Przykładowe cechy zewnętrzne wybranych polimerów:

 

Tworzywo

PE

PP

PS

Postać

Barwa

Dowolna

Dowolna

Dowolna

Przezroczystość

niewielka, barwa mleczna (czysty polimer)

niewielka, barwa mleczna (czysty polimer)

duża

Powierzchnia

Gładka

Gładka

Gładka

Dotyk

Śliski

Śliski

Szklisty

właściwości

mechaniczne

Twardość, rysowanie paznokciem

Widoczna rysa

Niewyczuwalna rysa

Niewyczuwalna rysa

Odkształcalność

Duża, powrotna

Mała, powrotna

Bardzo mała, powrotna

Dźwięk przy upadku

Niski

Niski

Wysoki

 

Ad C) Podstawowe metody oznaczania gęstości polimerów:

 

1.  Pomiar objętości i masy - stosuje się do oznaczania gęstości tworzyw polimerowych uformowanych w postaci prętów, belek, rur (próbki o dowolnym, prawidłowym kształcie geometrycznym, o objętości nie mniejszej niż 1 cm i masie nie większej niż 180g).

 

d=m/V

 

2. Metoda hydrostatyczna - polega na porównaniu masy jednostkowych objętości próbki badanego tworzywa i cieczy o znanej gęstości (np. wody destylowanej) (próbki o kształcie dowolnym i masie 0.2 - 5 g). Do oznaczenia stosuje się wagę hydrostatyczną, ciecz immersyjną do zanurzania próbek, termometr, termostat.

 

3. Metoda piknometryczna - polega na obliczeniu stosunku masy próbki do jej objętości, czyli objętości cieczy immersyjnej o znanej gęstości wypartej przez próbkę. Metodę tę stosuje się do oznaczania gęstości tworzyw polimerowych w postaci proszków, granulek, płatków.

 

pt = m pi / (m1 - m2)

gdzie:

pt - gęstość badanej próbki

m - masa próbki, g

m1 - masa cieczy użytej do napełnienia piknometru, g

m2 - masa cieczy do napełnia piknometru z próbką, g

pi - gęstość cieczy immersyjnej, g/cm

 

4.  Metoda flotacyjna - polega na porównaniu gęstości próbki badanego tworzywa z gęstością cieczy immersyjnej w chwili przechodzenia próbki w stan zawieszenia. Istota metody jest sporządzenie kilku roztworów o różnych, znanych gęstościach a następnie zanurzenie badanej próbki w każdym z tych roztworów. Gęstość cieczy, z którą badane tworzywo jest w równowadze jest zarazem gęstością tworzywa.

 

Poniżej, w tabeli przedstawiono gęstość najważniejszych polimerów i tworzyw sztucznych:

 

Gęstość

[g/cm3]

symbol

nazwa

0.80

SI

kauczuk silikonowy

0.83

PMP

polimetylopenten

0.85-0.92

PP

polipropylen

0.89-0.93

LDPE

polietylen wysokociśnieniowy

0.91-0.92

PB

polibuten-1

0.91-0.93

PIB

poliizobutylen

0.92-1.0

NR , PI

kauczuk naturalny

0.94-0.98

HDPE

polietylen niskociśnieniowy

1.01-1.04

PA12

poliamid 12

1.03-1.05

PA11

poliamid 11

1.04-1.06

ABS

akrylonitryl-butadien-styren

1.04-1.08

PS

polistyren

1.05-1.07

PPO

polioksyfenylen

1.06-1.10

SAN

styren-akrylonitryl

1.07-1.09

PA6,10

poliamid 6,10

1.1-1.4

ER

żywice epoksydowe

1.12-1,15

PA6

poliamid 6

1.13-1.16

PA66

poliamid 6,6

1.14-1.17

PAN

poliakrylonitryl

1.15-1.25

CAB

octanomaślan celulozy

1.16-1.20

PMMA

poli(metakrylan metylu)

1.17-1.20

PVA

poli(octan winylu)

1.18-1.24

CP

propionian celulozy

1.19-1.35

PVC-C

zmiękczony poli(chlorek winylu)

1.20-1.22

PC

poliwęglan

1.20-1.26

PUR

usieciowane poliuretany

1.21-1.31

PVAL

poli(alkohol winylowy)

1.25-1.35

CA

octan celulozy

1.26-1.28

PF

żywice fenolowo-formaldehydowe

1.3-1.4

PVF

poli(fluorek winylu)

1.30-1.41

PF

żywice fenolowo-formaldehydowe (napełnione)

1.34-1.40

CN

celuloid (azotan celulozy)

1.38-1.41

PET

poli(tereftalan etylenu)

1.38-1.41

PVC(-U)

poli(chlorek winylu)

1.41-1.43

POM

polioksymetylen

1.47-1.52

UF

żywice mocznikowo-formaldehydowe

1.47-1.55

PVC-C

chlorowany poli(chlorek winylu)

1.5-2.0

 

fenoplasty i aminoplasty (napełnione)

1.5-2.9

 

żywice poliestrowe i epoksydowe (napełnione włóknem szkl.)

1.7–1.8

PVDF

poli(fluorek winylidenu)

1.86-1.88

PVDC

poli(chlorek winylidenu)

2.1-2.2

PCTFE

politrifluoromonochloroetylen

2.1-2.3

PTFE

politetrafluoroetylen

 

Analizując gęstość poszczególnych polimerów można stwierdzić, iż w zasadzie nie zmienia się ona wraz ze zmianą stopnia polimeryzacji lub usieciowania. Tak więc, z tego samego polimeru można otrzymać wyroby o różnej wytrzymałości, nie różniące się gęstością. Dlatego też gęstość nie jest traktowana jako wskaźnik przydatności użytkowej wyrobów. W nielicznych przypadkach, gdy polimer występuje w kilku odmianach o bardzo podobnych właściwościach chemicznych i fizycznych, pomiar gęstości może być wykorzystany do identyfikacji odmiany polimeru, np. dla polietylenów czy poliamidów.

 

Ad D)

 

Odporność typowych polimerów na czynniki chemiczne:
(+) - odporny , (+/-) - warunkowo odporny , (-) - nieodporny

 

Ad E) Próba płomieniowa jest metodą niszczącą pozwalającą na dość jednoznaczną identyfikację polimeru, który jest głównym składnikiem tworzywa sztucznego.

 

Ocena zachowania się próbki w płomieniu

 

Próbkę należy umieścić na łopatce i wprowadzić do części ostrej, tj. nieświecącej płomienia palnika gazowego tak, aby próbka zanurzona była w płomieniu. Można też zastosować pęsetą i wprowadzić próbkę wprost do płomienia. Należy obserwować zjawiska zachodzące w bezpośrednim kontakcie z płomieniem, jak i po wyjęciu próbki.

 

Jeżeli próbka się pali płomień należy zdmuchnąć. W czasie analizy notuje się:

• stopień łatwopalności

• stwierdzenie, czy próbka gaśnie po wyjęciu z płomienia czy też nie

• rodzaj płomienia (świecący, kopcący)

• barwę płomienia i układ barw (np. barwna obwódka)

• zmiany wyglądu tworzywa pod wpływem płomienia (topienie się tworzywa, zwęglanie, tworzenie się pęcherzy, itp.)

• zapach gazów wydzielających się podczas palenia

 

Uwaga:

Próbkę należy ogrzewać wolno. Jeśli płomień będzie zbyt duży rozkład odbędzie się za szybko, by zaobserwować zachodzące zjawiska.

 

 

Wyniki obserwacji:

 

Polimer nie pali się:

a. żarzy się w płomieniu – kauczuk silikonowy lub poliimidy

b. żarzy się w płomieniu, pozostają resztki wypełniacza (np. włókna) – laminaty napełnione azbestem lub innym napełniaczem nieorganicznym

c. żarzy się w płomieniu, niebiesko-zielony koniec płomienia, nie zwęgla się – politetrafluoroetylen lub polimery pochodne zawierające chlor,

d. próbka zachowuje swój kształt, we wszystkich przypadkach czuje się zapach formaldehydu

- brak innego zapachu – żywica mocznikowo-formaldehydowa.

- silny rybi zapach – żywica melaminowo-formaldehydowa.

- zapach formaldehydu i fenolu – żywica fenolowo-formaldehydowa.

 

Polimer pali się w płomieniu, ale po wyjęciu z płomienia gaśnie:

1. Płomień jasny, żółtawy lub bez wyraźnego zabarwienia, kopcący tworzywo tworzy pęcherze – poliwęglan (lub nieutwardzone żywice fenolowe lub formaldehydowe)

2. Płomień ma żółto-zielone zabarwienie:

a. zapach palonej gumy,

- zielona obwódka – chlorowany kauczuk,

- zielona obwódka otoczona żółtą – neopren,

b. nie zapala się, polimer zmienia kolor na żółtą, potem na brunatnoczerwoną, a w końcu czarną, ostry zapach (HCl)– polichlorek winylu i jego pochodne,

c. zapach słodki, czarny popiół – polichlorek winylidenu

d. zapach spalonego mleka – kazeina.

 

Polimer pali się po wyjęciu z płomienia. Obserwuje się płomień podczas pierwszych sekund palenia.

1. Palenie bardzo gwałtowne z intensywnym płomieniem.

a. zapach kamfory – azotan celulozy plastyfikowany (zmiękczony).

b. brak zapachu kamfory – azotan celulozy

c. zapach octu i palonego papieru, żółtawy, kapie – octan celulozy

2. Jasny płomień głównie niebieski z małym białym końcem,

a. bardzo słodki owocowy zapach, trzaski, kapiące krople – metakrylany,

b. trudny do zapalenia, zapach przypomina palone włosy, lub róg, płomień biały, później

niebieskawo-żółty, trzeszczy, ciągnące się (niekiedy pieniące) krople – poliamid,

c. słaby słodki zapach – poliwinyloformal,

d. zapach zjełczałego masła, płomień iskrzący – octanomaślan celulozy,

e. brak iskier – poliwinylobutaral.

3. Płomień otoczony przez czerwoną obwódkę, iskrzy, zapach kwasu octowego – poliwinyloacetal.

4. Płomień żółty,

a. zapach kwasu masłowego – octanomaślan celulozy,

b. zapach słodki, kwiatowy (hiacyntów), płomień, niekiedy żółto-pomarańczowy, silnie kopcący, błyskający – polistyren,

c. słaby słodki zapach – poliwinyloformal,

d. zapach palonego papieru – celuloza,

e. jasny płomień, trudny do zapalenia, nieprzyjemny zapach (izocjaniany), pieni się, krople – poliuretany,

f. środek płomienia niebieski, zapach parafiny, – polietylen, polipropylen,

5. Płomień z żółto-zieloną obwódką,

a. pali się bardzo trudno i iskrzy, zapach kwasu octowego. Stopiony palący się materiał wkroplony do wody tworzy ciężkie brązowo-czarne pieniące się granulki lub płatki – octan celulozy.

b. palenie zaczyna się od razu, słaby słodki zapach, stopiony polimer wkroplony do wody tworzy płaskie dyski, które są jasnoorzechowe kiedy polimer jest niezabarwiony – etyloceluloza.

 

Podsumowanie próby płomieniowej dla najczęściej spotykanych polimerów:

 

Nazwa tworzywa

Gęstość

[g/cm3]

Zachowanie
w płomieniu

Wygląd płomienia

Zapach po zgaszeniu próbki

Polietylen

(PE)

0.92-0.96

Po zapaleniu pali się sam

Świecący, z niebieskim

środkiem

Palonej parafiny

Polipropylen

(PP)

0.89-0.91

Po zapaleniu pali się sam

Świecący, z niebieskim środkiem

 

Poli(chlorek winylu) (PVC)

1.38

Pali się w płomieniu, gaśnie poza nim

Żółty, zielony na brzegach, białe dymy, ewentualnie zielone iskry

Chlorowodoru

Polistyren

(PS)

1.08

Po zapaleniu pali się sani

Świecący, silnie kopcący

Charakterystyczny, słodko - kwiatowy

Poli(metakrylan metylu) (PMMA)

1.19

Po zapaleniu pali się sam

Świecący, trzeszczący

Typowy, owocowy

Poliwęglan

(PC)

1.20

Pali się w płomieniu, gaśnic poza nim

Świecący, kopcący, próbka zwęgla się, tworzą się pęcherze

 

Poliamid

(PA)

1.02 - 1.14

Po zapaleniu pali się sam

Świecący, niebieskawy, z żółtym brzegiem, kapie, powstają banieczki i ciągnące się nitki

Palonego rogu

Politetrafluoroetylen

(PTFE)

2.1 -2.25

Nie pali się

 

 

Silikony

1.30

Żarzy się

Biały jasny płomień, wydziela się biały osad (krzemionka)

 

Poliuretany

(PU)

1.21

Po zapaleniu pali się sam

Świecący

Ostry, charakterystyczny

Polioksymetylen (POM)

 

Pali się

Słabo widoczny, niebieskawy

formaliny

Żywica fenolowa

1.34-1.40

Nie pali się, niektóre palą się w płomieniu

Gdy się palą - płomień jasny, kopcący

Fenolu, formaldehydu

 

 

 

BIBLIOGRAFIA do ćwiczenia "Identyfikacja tworzyw sztucznych" :

[1] D.Żuchowska. Polimery konstrukcyjne.WNT, Warszawa 2000
[2] T. Broniewski. Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 2000

 

 

Polski