Gęstość

 

Gęstością d nazywamy stosunek masy próbki tworzywa do jej objętości w danej temperaturze, czyli jest to masa (w gramach) 1cm3 danej substancji

 

d = m / V

 

gdzie m - masa, V - objętość

 

Ciężar właściwy D wyznaczamy ze zworu

 

D = P / V

 

gdzie P = m*g - ciężar, g = przyśpieszenie ziemskie

 

Oznaczenie ciężaru właściwego sprowadza się do określenia ciężaru i objętości próbki badanego tworzywa. Oba te pomiary wykonuje się oddzielnie, stosując odrębne metody przy użyciu tego samego przyrządu (za pomocą wagi hydrostatycznej) albo stosując jedno badanie, w którym uwzględnia się równocześnie obie mierzone wielkości (pomiary aerometryczne). Przeprowadza się je najczęściej w temperaturze 230oC. Pomiar gęstości najbardziej przydatny jest w badaniach kontrolnych wyrobów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza w przypadku wyrobów napełnianych, jak z wyprasek tłoczyw fenolowych, mocznikowych itp., kitów chemoutwardzalnych, wykładzin podłogowych i in.

 

Próbki do oznaczania gęstości przygotowuje się w następujący sposób :
- formowanie kształtek z tłoczyw termoutwardzalnych przez prasowanie,
- formowanie kształtek z tłoczyw termoplastycznych przez prasowanie,
- formowanie kształtek z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku.

 

Metody oznaczania gęstości:

-oznaczenie gęstości ciał stałych o kształtach regularnych,
-oznaczenie gęstości ciał stałych o kształtach nieregularnych za pomocą wagi hydrostatycznej,
-oznaczenie gęstości ciał sypkich,
-oznaczenie gęstości folii i podobnych materiałów,
-oznaczenie gęstości za pomocą kolumny gradientowej,
-oznaczenie gęstości cieczy,
-oznaczenie gęstości za pomocą areometru,
-oznaczenie gęstości za pomocą wagi hydrostatycznej Westphala-Mohra,
-oznaczenie gęstości za pomocą pikometru.

 

najczęściej spotykane metody oznaczeń gestości materiałów polimerowych:

 

1.  Pomiar objętości i masy - stosuje się do oznaczania gęstości tworzyw polimerowych uformowanych w postaci prętów, belek, rur (próbki o dowolnym, prawidłowym kształcie geometrycznym, o objętości nie mniejszej niż 1 cm3 i masie nie większej niż 180g).

 

2. Metoda hydrostatyczna - polega na porównaniu masy jednostkowych objętości próbki badanego tworzywa i cieczy o znanej gęstości (np. wody destylowanej) (próbki o kształcie dowolnym i masie 0.2 - 5 g). Do oznaczenia stosuje się wagę hydrostatyczną, ciecz immersyjną do zanurzania próbek, termometr, termostat.

 

3. Metoda piknometryczna - polega na obliczeniu stosunku masy próbki do jej objętości, czyli objętości cieczy immersyjnej o znanej gęstości wypartej przez próbkę. Metodę tę stosuje się do oznaczania gęstości tworzyw polimerowych w postaci proszków, granulek, płatków.

 

pt = m pi / (m1 - m2)

gdzie:

pt - gęstość badanej próbki

m - masa próbki, g

m1 - masa cieczy użytej do napełnienia piknometru, g

m2 - masa cieczy do napełnia piknometru z próbką, g

pi - gęstość cieczy immersyjnej, g/cm

 

4.  Metoda flotacyjna - polega na porównaniu gęstości próbki badanego tworzywa z gęstością cieczy immersyjnej w chwili przechodzenia próbki w stan zawieszenia. Istota metody jest sporządzenie kilku roztworów o różnych, znanych gęstościach a następnie zanurzenie badanej próbki w każdym z tych roztworów. Gęstość cieczy, z którą badane tworzywo jest w równowadze jest zarazem gęstością tworzywa.

 

Poniżej, w tabeli przedstawiono gęstość najważniejszych polimerów i tworzyw sztucznych:

 

Gęstość

[g/cm3]

symbol

nazwa

0.80

SI

kauczuk silikonowy

0.83

PMP

polimetylopenten

0.85-0.92

PP

polipropylen

0.89-0.93

LDPE

polietylen wysokociśnieniowy

0.91-0.92

PB

polibuten-1

0.91-0.93

PIB

poliizobutylen

0.92-1.0

NR , PI

kauczuk naturalny

0.94-0.98

HDPE

polietylen niskociśnieniowy

1.01-1.04

PA12

poliamid 12

1.03-1.05

PA11

poliamid 11

1.04-1.06

ABS

akrylonitryl-butadien-styren

1.04-1.08

PS

polistyren

1.05-1.07

PPO

polioksyfenylen

1.06-1.10

SAN

styren-akrylonitryl

1.07-1.09

PA6,10

poliamid 6,10

1.1-1.4

ER

żywice epoksydowe

1.12-1,15

PA6

poliamid 6

1.13-1.16

PA66

poliamid 6,6

1.14-1.17

PAN

poliakrylonitryl

1.15-1.25

CAB

octanomaślan celulozy

1.16-1.20

PMMA

poli(metakrylan metylu)

1.17-1.20

PVA

poli(octan winylu)

1.18-1.24

CP

propionian celulozy

1.19-1.35

PVC-C

zmiękczony poli(chlorek winylu)

1.20-1.22

PC

poliwęglan

1.20-1.26

PUR

usieciowane poliuretany

1.21-1.31

PVAL

poli(alkohol winylowy)

1.25-1.35

CA

octan celulozy

1.26-1.28

PF

żywice fenolowo-formaldehydowe

1.3-1.4

PVF

poli(fluorek winylu)

1.30-1.41

PF

żywice fenolowo-formaldehydowe (napełnione)

1.34-1.40

CN

celuloid (azotan celulozy)

1.38-1.41

PET

poli(tereftalan etylenu)

1.38-1.41

PVC(-U)

poli(chlorek winylu)

1.41-1.43

POM

polioksymetylen

1.47-1.52

UF

żywice mocznikowo-formaldehydowe

1.47-1.55

PVC-C

chlorowany poli(chlorek winylu)

1.5-2.0

 

fenoplasty i aminoplasty (napełnione)

1.5-2.9

 

żywice poliestrowe i epoksydowe (napełnione włóknem szkl.)

1.7–1.8

PVDF

poli(fluorek winylidenu)

1.86-1.88

PVDC

poli(chlorek winylidenu)

2.1-2.2

PCTFE

politrifluoromonochloroetylen

2.1-2.3

PTFE

politetrafluoroetylen

 

Analizując gęstość poszczególnych polimerów można stwierdzić, iż w zasadzie nie zmienia się ona wraz ze zmianą stopnia polimeryzacji lub usieciowania. Tak więc, z tego samego polimeru można otrzymać wyroby o różnej wytrzymałości, nie różniące się gęstością. Dlatego też gęstość nie jest traktowana jako wskaźnik przydatności użytkowej wyrobów. W nielicznych przypadkach, gdy polimer występuje w kilku odmianach o bardzo podobnych właściwościach chemicznych i fizycznych, pomiar gęstości może być wykorzystany do identyfikacji odmiany polimeru, np. dla polietylenów czy poliamidów.

 

 

Polish